Oy Premier Farnell Group (Finland) Ab Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen laitteiden ja komponenttien kauppaan jossa asennus ei sisälly toimitukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Tilatessaan tuotteita asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot. Muutoksista näihin ehtoihin on sovittava kirjallisesti myyjän ja ostajan välillä. Nämä ehdot eivät koske agenttikauppoja joihin sovelletaan valmistajan myyntiehtoja

2. Tarjous

Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää ellei toisin mainita. Tarjoushintoihin ei sovelleta muita alennuksia eikä kampanja-etuja ellei toisin mainita.

3. Sopimus

Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun

 • sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus); tai
 • ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (tilaus); tai
 • myyjä on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

4. Piirustukset ja selosteet

Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknisiä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot, soveltuvuudet sekä yhteensopivuudet on annettu sitoumuksetta, eikä niihin voi vedota missään tilanteessa. Tuotekuvaukset ja -tiedot perustuvat valmistajilta saamiimme tietoihin, joita ylläpidämme koko ajan. Mahdolliset virheet ja epätarkkuudet korjataan mahdollisimman nopeasti. Emme vastaa tuotetietojen virheiden aiheuttamista kustannuksista suoraan hankkijoille emmekä muille osapuolille missään olosuhteissa. Osana laatutoimintaamme kehitämme koko ajan yhteistyötämme eri toimittajiemme kanssa.

Kaikki tavaran tai sen osan valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja teknilliset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

5. Toimitusehto

Toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa (vertaa incoterms 1990).

6. Pakkaus

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

7. Toimituskulut

Toimituskulut veloitetaan Farnell Suomen toimitushintaluettelon mukaisesti ajoittain. Luettelon ajantasainen versio on saatavilla osoitteesta fi.farnell.com/help-toimitustiedot.

Jos kaikkia tilattuja tuotteita ei voida toimittaa yhtenä tilauksena, maksu veloitetaan vain kerran ja jälkitoimitukset lähetetään veloituksetta.

8. Toimitusaika

 1. Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajan paitsi kohdassa 8:4 mainitussa tapauksessa.
 2. Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varasto voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle tarjouksen saaneelle.
 3. Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
  1. sopimuksen solmimispäivä;
  2. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen;
  3. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista.
 4. Väljästi sovituissa toimitusajoissa on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla.
 5. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen viivytyksen syyn ja arvioidun uuden toimitusajan. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
 6. Mikäli toimitusaika ylitetään yhdellä kolmanneksella ja kysymyksessä on valmistajan vakiotuotteet, on ostajalla oikeus viivästyssakoitta purkaa sopimus, ellei valmistaja ole ilmoittanut tavaran jo lähteneen. Jos kysymyksessä eivät ole valmistajan vakiotuotteet vaan ostajan tilaustyönä teettämät, on ostaja purkaessaan sopimuksen velvollinen korvaamaan myyjälle tämän kärsimät kohtuulliset kustannukset.

9. Toimitus

Tavara katsotaan toimitetuksi kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi, ja ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osa-toimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

Ellei toisin sovita, myyjä vakuuttaa lähetettävät tavarat kotimaan kuljetuksia varten ostajan laskuun.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

Myyjä ei vastaa myöhästyneestä toimituksesta tai suorituksesta eikä siitä, ettei tavaraa ole toimitettu tai palvelua suoritettu. Sovittu toimitusajankohta on suuntaa-antava.

10. Hinta

Tarjouksessa mainittu hinta on nettohinta tietylle yksikölle kyseisellä määrällä ilman arvonlisäveroa vapaasti myyjän varastossa.

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Jos toimituksesta sovittua hintaa kohdan 14 esteen lakattua on muutettava kohdassa 14 mainitusta syystä ja olisi kohtuutonta pitää myyjää tai ostajaa sopimuksessa sidottuna mainittuun hintaan, on myyjällä oikeus ja velvollisuus muuttaa kauppahintaa kohdassa 14 mainitun esteen aiheuttamalla määrällä.

Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja luettelon voimassaoloaikana.

11. Valuuttaehto

Mikäli hinnan lähtökohtana on ulkomaanvaluutta, hinta perustuu Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssiin tarjouspäivänä, ellei muuta tarjouksessa määritellä.

Mikäli kyseinen valuuttakurssi nousee sen arkipäivän iltaan mennessä, jona maksu on saapunut myyjälle, myyjällä on oikeus muuttaa koko euromääräinen hinta samassa suhteessa kuin kurssi on muuttunut. Tunnustetta ei tässä yhteydessä katsota maksuksi. Mikäli valuuttakurssi alenee ennen tavaran maksupäivää, ostajalla on oikeus vaatia hinnan hyvitystä samassa suhteessa kuin valuuttakurssi on muuttunut. Tämän oikeuden menettää ostaja, joka ei maksa tavaraa viimeistään erääntymispäivänä. Mikäli valuuttakurssin muutokset ovat pienempiä kuin ±2%, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta hinnanmuutoksiin.

Myyjän on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä maksun vastaanottamispäivästä ja ostajan on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä laskun eräpäivästä. Muussa tapauksessa menetetään oikeus hinnanmuutoksiin.

12. Maksu

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksuajan ylityksestä myyjällä on oikeus periä korkoa kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

Ellei ostaja kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä määrää, myyjä on oikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuksesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään vahingosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tavaranosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla.

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituksia tai muita ostajalle kuuluvia erääntyneitä maksuja, myyjällä on oikeus kirjallisesti asiasta huomautettuaan viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Jos ostaja muista kuin kohdassa 15 mainituista syistä laiminlyö tilatun tavaran vastaanottamisen määräpäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta aivan kuin kyseinen tavara olisi toimitettu. Myyjällä on velvollisuus huolehtia tavaran varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella ilmoitettuaan asiasta ostajalle. Ostajan pyynnöstä myyjä on velvollinen tämän kustannuksella vakuuttamaan tavaran.

Laskut lähetetään elektronisesti sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu asiakastilin hakemusmenettelyssä. Sitä voi muuttaa tai voi pyytää lähettämään tulostetun laskun ottamalla yhteyden Premier Farnell Group:n myyntisaamisten osastoon (Accounts Receivable department - yhteystiedot löytyvät laskusta). Tarvittaessa Premier Farnell Group varaa oikeuden veloittaa postikulut kattavan maksun laskun paperitulosteesta.

13. Takuu

Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tavaroille valmistajan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen päätyttyä. Mikäli asennus ostajasta riippuvasta syystä viivästyy yli 30 päivää toimituspäivästä, takuu alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.

Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu myyjä siinä tapauksessa, että kyseinen tavara lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tavaran tai toimittamalla veloituksetta ostajalle uuden virheettömän tavaran ja lähettämään sen ostajalle. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä. Ostaja sitoutuu antamaan myyjälle mahdollisuuden, myyjän niin halutessa, korjata tavara ostajan luona.

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta mistään viallisen tavaran aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista mukaan luettuna myyjän toimituksen muille osille aiheuttamat vauriot.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleenrakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole myyjän (tai tämän valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole laillisesti toisin sovittu.

Mikäli valmistaja muuttaa laitteidensa rakennetta, myyjä ei ole velvollinen tekemään vastaavia jo ostettuihin laitteisiin.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Takuun ulkopuolella suoritetusta laitteen kunnostuksesta myyjä myöntää 3 kuukauden huoltotakuun, joka sisältää materiaalin ja tehdyn työn.

14. Henkilötietojen käyttö

Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä mitä Suomessa voimassa olevassa henkilötietolainsäädännössä on todettu. Yhtiön asiakas on velvollinen hankkimaan ja pitämään voimassa Suomen voimassaolevan henkilötietolainsäädännön nojalla tarvittavat ja yhtiön mahdollisesti erikseen vaatimat suostumukset tämän kohdan 13 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn niiltä asiakkaan edustajana tai työntekijänä toimivilta luonnollisilta henkilöiltä, joita yhtiön suorittama henkilötietojen käsittely saattaa koskea. Myyjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja kaikkia näihin toimitusehtoihin liittyviä tarkoituksia varten. Asiakas on lisäksi velvollinen informoimaan etukäteen asiakkaan edustajaa tai työntekijää tähän sopimukseen liittyvästä heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä (sisältäen muun muassa henkilötietojen yhdistämisen), sekä mahdollisuudesta käyttää Suomen voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisia ja yhtiön mahdollisesti erikseen asiakkaan edustajalle tai työntekijälle ilmoittamia oikeuksia. Yhtiö ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan yllä mainitun velvollisuuden laiminlyönnistä.

Yhtiö voi aika ajoin käsitellä henkilötietoja kaikkiin tai joihinkin seuraavista tarkoituksista:

 1. Päätettäessä tehdäänkö sopimus ja sovitaanko järjestelyistä kyseisen asiakkaan kanssa. Tämä saattaa käsittää asiakkaan tai asiakkaan pääasiallisen edustajan luottokelpoisuuden tarkistuksen;
 2. Tilauksen toteuttamiseen;
 3. Tilin hoitoon;
 4. Yhtiön tuotteiden ja palveluiden ja/tai Premier Farnell -ryhmän muiden yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin, mistä yhtiö uskoo asiakkaan tai sen edustajien olevan kiinnostuneita. Yhtiöllä on oikeus käsitellä ja yhdistää asiakkaan edustajan tai työntekijän henkilötietoja ja muita olemassa olevia tietoja vain siltä osin, kun kyseessä on yhtiön asiakkaaseen kohdistuva suoramarkkinointi;
 5. Rikoksen torjuntaan tai paljastukseen ja turvallisuustarkoituksiin. Yhtiö voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä edellä mainittujen seikkojen puitteissa puhelimitse, faksin välityksellä, kirjeitse tai muutoin kirjallisesti. Yhtiön asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiakkaan edustajan tai työntekijän antamaa henkilökohtaista yhteystietoa saa käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittely saattaa sisältää seuraavat toimet:

 1. Kyseisten henkilötietojen siirtäminen yhtiön asiamiehille, neuvonantajille ja edustajille, jotka on valtuutettu käsittelemään yhtiön tietoja sen puolesta;
 2. Kyseisten henkilötietojen siirtäminen Premier Farnell -ryhmän muille yhtiöille, joista yhtiö uskoo asiakkaan tai sen edustajan olevan kiinnostuneita;
 3. Kyseisten henkilötietojen siirtäminen ulkopuolisille, joiden tuotteista tai palveluista yhtiö uskoo asiakkaan tai sen edustajan olevan kiinnostuneita;
 4. Henkilötietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle mukaan lukien sellaiset maat, joiden lainsäädäntö ei takaa riittävää henkilötietojen tietoturvaa. Yhtiö antaa henkilötiedot vain sellaisille ETA-alueen ulkopuolella oleville yhtiöille, jotka ovat taanneet yhtiölle saman tietoturvatason kuin mikä henkilökohtaisilla tiedoilla olisi Suomessa. Yhtiön asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiakkaan edustaja tai työntekijä on antanut suostumuksensa em. henkilötietojen siirtämiseen ja että edustaja tai työntekijä on tietoinen henkilötietojen em. siirtämisestä ETA-alueen ulkopuolelle. Yhtiö olettaa voivansa käyttää henkilötietoja kaikkiin em. tarkoituksiin, ellei asiasta toisin ilmoiteta. Mikäli asiakkaan edustaja tai työntekijä ei halua omia henkilötietojaan käytettävän joihinkin tai mihinkään em. tarkoituksista, asiakas on velvollinen varmistamaan, että yhtiölle on välitetty tästä tieto ottamalla yhteyttä markkinointipäällikköön c/o KPMG Oy Ab, PL 1037, 00101 Helsinki.

15. Olennainen sopimuseste

(Kauppalaki 34 §)

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta virheellisen tavaran tilalle, jos myyjän puolella on olemassa kohdassa 8:5 tarkoitettu este.

Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa kohdassa 15 tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle

16. Vastuunrajoitus ja kielletty käyttö

Myyjä ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muusta välillisestä vahingosta.

Myyjän vastuu muista kuin yllämainituista vahingoista rajoittuu tavaran korjaamiseen tai uudelleen toimittamiseen tai, jos kyse on palvelusta, palvelun uudelleen suorittamiseen tai, myyjän valinnasta, kauppahinnan palauttamiseen. Tämä vastuunrajoitus ulottuu myös myyjän työntekijöihin, kauppaedustajiin ja alihankkijoihin.

Tavaroita ei ole suunniteltu tai hyväksytty soveltuviksi eikä myyjä takaa, että ne soveltuvat:

 1. implantiksi ihmiskehoon, käytettäväksi elämää ylläpitävässä tai muussa terveydenhuoltolaitteistossa taikka missään sellaisessa sovelluksessa tai järjestelmässä, jonka käyttö voisi kohtuudella olettaa johtavan henkilövahinkoihin, kuolemaan taikka vakavaan omaisuus- tai ympäristövahinkoon tavaroissa olevan vian tai toimintahäiriön vuoksi; tai
 2. sotilas-, ilma-alus- tai avaruuskäyttöön, mikäli tavarat on valmistanut ja/tai toimittanut myyjälle NXP.

Tavaroiden liittäminen tai käyttäminen jossakin yllä mainitussa laitteistossa, järjestelmässä tai sovelluksessa on ehdottomasti kiellettyä, ja tällainen käyttö tapahtuu ostajan omalla vastuulla. Ostaja vapauttaa myyjän kaikista niistä vastuuvaatimuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat myyjälle tai myyjän toimittajille tällaisesta liittämisestä tai käytöstä.

17. Huomautukset

Huomautukset tavaran määrästä, lajista tai kunnosta on tehtävä kirjallisesti 8 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen.

18. Palautukset

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen kirjallisesti.

Kaikki palautukseen liittyvät vaateet on tehtävä 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Ennen tavaroiden palauttamista, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Premier Farnell Groupille, puhelimitse (09) 560 7780 tai FinlandSales@Farnell.com ja saada palautusnumero (RMA = Return Material Authorization). RMA -numero on merkittävä lähetyspaketin päälle. Alkuperäiseen tuotepakkaukseen ei saa tehdä merkintöjä.

Premier Farnell Group tarjoaa täyden hyvityksen tuotteille, jotka on hyväksytty palautettavaksi ja jotka on palautettu 21 päivän sisällä laskun päivämäärästä. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja -kunnossa.

Jos tavarat palautetaan 21 päivän jälkeen, Premier Farnell Groupista riippumattomista syistä, eli asiakas on "tilannut väärin", palautus voidaan mahdollisesti hyväksyä, mutta käsittelymaksu on vähintään 20% laskutetusta summasta, kuitenkin vähintään 15 euroa.

Tuotteita, kuten ohjelmistot, asiakkaalle tilatut erikoistuotteet, vain ko. asiakasta varten tilatut tuote-erät tai vaarallisia aineita sisältävät tuotteet, jotka on lueteltu direktiivissä 2002/95/EY (RoHS, rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa), ei voida palauttaa. Tavaroita, jotka eivät ole luettelotuotteita tai joita ei normaalisti varastoida Euroopan varastoissamme, ei voida palauttaa.

Mahdollisesti ESD herkkiä tuotteita, jotka toimitetaan suljetussa pakkauksessa, ei voida palauttaa, jos alkuperäinen ESD- suojapakkaus, kosteudelle herkkä komponentti tai "peel-pack" -pakkaus on avattu, käsitelty tai vaurioitunut.

19. Korvausvelvollisuuden rajoitukset

Asianosainen, joka väittää toisen asianosaisen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon rajoittamiseksi sikäli, kun hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia taikka haittaa. Jos hän tämän laiminlyö, on sopimusta rikkonut asianosainen oikeutettu vaatimaan vahingonkorvauksen tasoitusta.

20. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

21. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole vastuussa ostajalle eikä myyjän katsota rikkoneen näitä toimitusehtoja, mikäli myyjä on viivästynyt tai estynyt näiden ehtojen mukaisten velvollisuuksiensa suorittamisesta siltä osin, kun viivästys tai estyminen johtuu syistä, joihin myyjä ei voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi luonnonilmiöistä, viranomaissäädöksistä, sotatilasta tai kansallisesta hätätilasta, onnettomuudesta, tulipalosta, mellakasta, lakosta, työsulusta tai työselkkauksesta.

22. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näiden toimitusehtojen mukaisesti solmittuihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta YK:n kansainvälistä kauppalakia). Sopimuksista ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulisi ensisijaisesti sopia osapuolten kesken. Mikäli ratkaisua ei synny, ei riita-asiaa saa alistaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaan riidat on ratkaistava Suomessa välimiesmenettelyllä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Välimiesoikeuden muodostaa yksi (1) jäsen.

23. Muiden varastojen tuotteet

USA:n varasto (Newark)

USA:n varaston tuotteet toimitetaan osoitteeseesi suoraan varastoltamme Chicagosta. Tuotteet, joita on varastossa, toimitetaan tavallisesti 4-5 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
Kaikista tilauksista, jotka sisältävät USA:n varaston tuotteita, veloitetaan ylimääräinen toimitusmaksu, joka lisätään kuhunkin tilaukseen vain kerran. Tarkista tällä hetkellä voimassa olevat rahtikulut täältä.
Tietyissä tilanteissa (tuotteiden koon ja painon mukaan) toimituskustannukset USA:n varastolta voivat olla suuremmat. Jos näin on, otamme sinuun yhteyttä ennen tuotteiden lähettämistä.
Laskun lähettää Farnell.
Huomautus: Mitään USA:n varastolta lähetettäviä tuotteita ei voi palauttaa eikä niiden tilausta voi peruuttaa, paitsi jos tuotteet kuuluvat näissä ostoehdoissa määritetyn takuun piiriin ja edellyttäen, että Farnell on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt palautuksen.

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tilaajatietoja käsitellään konsernimme USA:n toimipisteessä ja tällöin noudatetaan USA:n tietosuojamääräyksiä ja -tapoja. USA:ssa lainsäädäntö ei ehkä takaa samantasoista henkilötietojen tietoturvaa kuin Suomessa. Siirrämme asiakkaan henkilötietoja USA:han vain tilauksen käsittelyä varten. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiakkaan edustaja tai työntekijä on antanut suostumuksensa em. Henkilötietojen siirtämiseen ja että edustaja tai työntekijä on tietoinen henkilötietojen em. Siirtämisestä USA:han. Mikäli asiakkaan edustaja tai työntekijä ei halua omia henkilötietojaan käytettävän tilausten käsittelyyn USA:ssa, asiakas on velvollinen varmistamaan, että meille on välitetty tästä tieto ottamalla yhteyttä c/o KPMG Oy Ab, PL 1037, 00101 Helsinki.

Suoraan valmistajalta

Tuotteiden, joissa on merkintä "Suoraan valmistajalta", tavallinen toimitusaika on noin 5 arkipäivää.
Jos tuotetta ei ole valmistajan varastossa, se valmistetaan tilauksen mukaisesti. Tällöin tilausta ei voi peruuttaa eikä tuotetta palauttaa, vaikka toimitusaika on pidempi. Tuotteen voi palauttaa vain näissä ostoehdoissa määritetyn takuun mukaisesti ja edellyttäen, että Farnell on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt palautuksen.

24. Liikehallinto

Menestyvän kauppatilin luomiseen ja tilauksen käsittelyyn liittyvä hallinto kokonaan tai osittain voidaan automatisoida

NÄMÄ EHDOT KORVAAVAT KAIKKI AIEMMIN JULKAISTUT TOIMITUSEHDOT.
Tammikuu 2020